پرچم باهماد آزادگان

382 ـ یکصد و یازدهمین سال گرفتن فرمان مشروطه خجسته باد!

پایگاه : روزبه مشروطه خجسته باد!
امروز روز سیزدهم مرداد 1396 و روزبه (عید) مشروطه است. در سال 1321 در همین روز روزنامه‌ی پرچم چنین نوشته است :
«ما از رسيدن اين روز تاريخی ـ روز عيد مشروطه ـ خشنود و شادمانيم و اينك بنام ارجشناسی از مشروطه و سررشته‌داریِ توده پيام خجسته باد بهمه‌ی ايرانيان ـ بويژه بهمراهان خود ـ ميفرستيم. ولی بايد پوشيده نداريم كه جشن و شادی اساسی ما آن روزی خواهد بود كه همگی ايرانيان معنی درست مشروطه را بدانند و شايسته‌ی چنان سررشته‌داری باشند. عيد بزرگ ما آن زمانی خواهد رسيد كه مردم اين كشور از اين پراكندگی و درماندگی رها گردند».
امروز به هرچه که در ایران رخ میدهد بنگریم ـ چه از رفتار مردم و چه حکومت ـ از حال سال 1321 نیز از معنی مشروطه دورتر افتاده‌ایم.
اینست به اندازه‌ی سال 1321 (هفتاد و پنج سال پیش) نیز نمی‌توانیم از رسیدن این روز خشنود باشیم.
لیکن باید دانست که در این پیشامد کاستی از ما ایرانیانست که نکوشیده‌ایم. نه کسانی که میدانسته‌اند به فهمانیدن آن کوشیده‌اند و نه آنان که نمی‌دانسته‌اند به یاد گرفتن معنی مشروطه کوشیده‌اند.
از اینرو سخن روزنامه که میگوید «جشن و شادی اساسی ما زمانی خواهد بود که همگی ایرانیان معنی درست مشروطه را بدانند و شایسته‌ی چنان سررشته‌داری‌ای باشند» بجاست.
ما در این پایگاه گفتارهای بسیار را پراکندیم و پس از این نیز خواهیم پراکند. لیکن خوانندگان ما بدانند که از یک سال و اند پیش در تلگرام کانالی به نشانی @pakdini راه انداختیم و بخش بزرگی از کتابها و گفتارهامان را در آنجا گزارده‌ایم.
برای کسانی که دسترس به تلگرام دارند آن آسانتر است.
چون برخی می‌پرسند که چرا روز سیزدهم مرداد را روزبه گرفته‌ایم در زیر پاسخ آن را از گفتاری از روزنامه‌ی پرچم در این زمینه می‌آوریم.
« بارها گفته‌ايم فرق مشروطه با استبداد تنها در شكل حكومت و بودن يا نبودن قانون نيست. يك فرق بزرگ شايستگي مردم بزندگاني آزاد و ناشايستگي ايشان است. مشروطه معنايش اينست كه يك توده رشد دارد و سود و زيان خود را مي‌شناسد و اينست بايد اختيارش در دست خودش باشد و خودش كشور را اداره كند و راه برد و نگه دارد اينست ميزان شايستگي يك مردم بمشروطه.
     ولي جاي افسوس است كه امروز چنان شايستگي در ايرانيان ديده نميشود. اگر در سي و اند سال پيش كه جنبش مشروطه رخ داد اندك شايستگي پديدار بود امروز از آن حال هم پستر رفته‌اند و بهترين دليل براي اين سخن آنست كه امروز بيشتر مردم معني درست مشروطه را نميدانند و شما اگر بپرسيد مشروطه چيست پاسخ درستي نخواهيد شنيد ، زيرا در دبيرستانها و دانشكده‌ها براي آنان چنين درسي نداده‌اند. ولي بياري خدا بايد باين نواقص چاره كنيم و جشن حسابي ما در چنان روزي خواهد بود.
     نكته‌ی ديگر اينست كه فرمان مشروطه كه در سال 1324 قمري داده شده در روز يكشنبه چهاردهم جمادي الثاني بوده و تا چند سالي كه هنوز ماههاي خورشيدي بكار نميرفت همان روز 14 جمادي الثاني را جشن ميگرفتند ولي سپس كه تقويم ايران تغيير يافت و ماههاي خورشيدي بميان آمد در اين هنگام عيد مشروطه را هم با ماههاي خورشيدي قرار دادند ولي چيزي كه بود در تطبيق دو تاريخ قمري و خورشيدي و حساب ماه اشتباهي رخ داده. زيرا روز يكشنبه 14 جمادي الثاني 1324كه فرمان مشروطه داده شده روز سيزدهم مرداد بوده نه چهاردهم آن و اينست عيد درست همان سيزدهم ميباشد نه چهاردهم و اين غلطي است كه بايد برگردد و تصحيح شود».

(پرچم روزانه شماره‌ی 160 سه شنبه 13 مرداد ماه 1321)