پرچم باهماد آزادگان

242 ـ کتابهایی که بتازگی گرد‌ آورده ایم.

تاریخ و پندهایش 

بررسیهای ژرف تاریخی  ، کسروی را به نتیجه‌های بیمانندی رهنمون ساخت. او در گفتارهایی که ما در کتابی با نام تاریخ و پندهایش گرد آورده ایم خواستش «تاریخ‌نویسی» نیست. بلکه در این نوشته‌ها دو چیز را دنبال میکند : یکم ،  افزودن به آگاهیهای ما از تاریخ سرزمینمان. دوم ، پرورش اندیشه ها زیرا حقایق بیچون و چرای تاریخی که از لابلای داستانها دریافت می شود خود پرورنده‌ی اندیشه هاست و بهترین بهره‌ها از پندهایش گرفته می‌شود ـ پندهایی که گوش جان پذیرای آنهاست و « حقایق» زندگانی که زبان تاریخ از هر سخنی دلپذیرتر بازمی‌نماید.

از میان انبوه نوشته‌های تاریخی کسروی آنچه در برگزیدن این گفتارها بدیده گرفته‌ایم اینهاست : تاریخ و تاریخنویس ، انگیزه‌های نوشتن تاریخ مشروطه و قهرمانیهای ایرانیان در آن جنبش ، ریشه‌های تاریخی گرفتاریهای ایرانیان ، حقایق و پندهایی که تاریخ به ما می‌آموزد ، تفاوت یک توده‌ی استوار با سست.

کتابهایی که بتازگی یاران ما کوشیده و به شیوه‌ی نوینی بیرون داده‌اند بسیارند که بیشتر آنها را در فهرست کتابها بالای صفحه می‌بینید. کتابهای دیگری از نو ویرایش شده و پیراسته‌تر گردیده. کتاب حقایق گفتنی داستان کشته شدن وحشیانه‌ی بهاییان در شاهرود است. کتاب نادرشاه نیز بتازگی بیرون آمده. این کتابها را چون جا نبود در بالای پرچم آزادگان گزاردیم. ویرایش نوینی از کتاب افسران ما نیز بتازگی بیرون آمده.
دین و جهان و فرهنگ است یا نیرنگ را تا توانسته‌ایم از لغزشها پیراسته‌ایم. یارانی در میهن بلاگ و در جاهای دیگر برای هر کتاب یک تارنمای جدا ساخته‌اند. تارنماهای کتابسوزان ، ما چه میگوییم؟ و آیا آدمیان به دین نیاز دارند؟ که در تارنمای دینکده آورده شده همگی در آنجاها یافت می شود. جز اینها چندین پایگاه دیگر نیز هست که میتوان کتابها و نوشته های شهید کسروی را از آنجا دانلود کرد. رویهمرفته کوشش ما بر این بوده که کتابها کمترین لغزش را بدارد ، و نکته های تاریخی را به آنها بیفزاییم تا خواندنش آسانتر گردد.
نشانی برخی از آنها را در زیر می آوریم :