پرچم باهماد آزادگان

274 ـ روزبه پیمان یا یکم آذر خجسته باد!


هشتاد و یک سال پیش در چنین روزی ماهنامه‌ی پیمان نخستین شماره‌اش را بیرون داد. این ماهنامه که در هفت دوره‌ی یکساله اش شاهراه رستگاری را بروی جهانیان باز نمود از هر دیده‌ که بنگریم شایسته‌ است روزی را بیادش گرامی داریم و آن را روزبه [=عید] گیریم. ما در این پایگاه بیشتر از روزنامه‌ی پرچم گفتار آورده ایم ولی این پیمان بود که نخست آغازید و راه و آیین زندگانی را به ایرانیان ، شرقیان و نیز به جهانیان یاد داد.
ما هفت دوره‌ی پیمان را در میان کتابهامان در این پایگاه گزارده‌ایم و نیز برخی از کتابها از آن ماهنامه‌ی پرارج گرد آوری شده مانند در پاسخ حقیقتگو ، در پیرامون مادیگری ، یک درفش یک دین ،‌ دین و دانش ، دردها و درمانها ، ما چه میخواهیم؟ ...
بتازگی چهار دفتر دیگر از آن ماهنامه گرد آورده و بزودی در دسترس خواهیم گزارد. نامهاشان اینهاست :

شعر در ایران ، در پیرامون شعر و صوفیگری ، سخنرانی کسروی در انجمن ادبی ، ادبیات منظوم ایران
ما این سال را نیز سال کار و همبستگی بیشتر میدانیم و بیشتر از گذشته خواهیم کوشید.
گاهی که بیاد کوششهای محمد ، پاکمرد عرب در راه اسلام می افتیم می بینیم با همه‌‌ی مانندگیهای کوششهای پاکدینی با اسلام ، آن دین تنها با یک آلودگی که بت‌پرستی باشد دچار بود و آن کوششهای جانفرسا را کرد ولی پاکدینی با انبوهی از آلودگیها می‌باید بنبردد. اینست کار دشوارتری در پیش دارد و به کوششهای بیشتری نیز نیازمند است.
ما از همینجا خردمندان و نیکخواهان را ، آنهایی که حقیقت‌پرستند و جویای حقایق می باشند بیاری و برادری می خوانیم. زیرا این راه تنها با دست خردمندان و نیکخواهان پیش خواهد رفت.
ایشان بدانند که راه پاکدینی به پیشوایی کسروی بزرگ راه آزموده شده‌ایست که می‌رفت انبوه مردمان را بشاهراه کوشش بکشاند که « کمپانی خیانت» با بازپسین کوشش خود و تشکیل پرونده برایش در دادگستری ، ممنوع کردن سیزده جلد از کتابهایش ، فشار آوردن به باهماد آزادگان و لغو پروانه‌ی وکالت کسروی (کاری که او از آن راه زندگانیش را راه می انداخت) و ترور نخست و نافرجامش در آغاز سال (اردی بهشت 1324) و ترور دوم در اسفند 1324 شتاب روز افزون این جنبش بزرگ را گرفت.
دو دولت محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی نیز هرگونه فشاری را برای جلوگیری از چاپ کتابهای او در ایران گرفتند و هنوز میگیرند. ولی با اینهمه این جنبش تکیه‌گاهش آمیغها[= حقایق] است و اینست با همه‌ی فشارها و خونریزیهایی که کرده اند هنوز خواهان و جویان دارد و بیگمان پیش خواهد رفت. « پیشامدهای جهان پایندان پیشرفت ماست».
بیگمان برادران میدانند در این راه که ما هستیم باید کوشش بسیار کنیم زیرا پراکندگی ها را به یگانگی رسانیدن کار آسانی نیست. از یکسو باید با گمراهیها نبردید و از سوی دیگر باید آمیغها را در میان توده از راههای گوناگون پراکند.
یکی از برادران ما بتازگی در فیس بوک ساتی [صفحه] را برای کوششهای راهی آغاز کرده. فیروزی او را آرزومندیم و زبان میدهیم تا بتوانیم به یاریش بشتابیم.

خدا با ماست