پرچم باهماد آزادگان

98ـ فهرست گفتارهاي ما تاكنون

1ـ انكيزيسيون در ايران
2 ـ يك مردمي تا خود نيك نباشند از جهان نيكي نبينند
3ـ يك مردمي تا خود نيك نباشند از جهان نيكي نبينند
4 ـ چگونه نيك باشيم؟. بايد هركسي نخست بخود پردازد و خود را از بديها بپيرايد
خرده گيري و پاسخ آن
5 ـ واقعيت تلخ امروز
6 ـ بايد معني درست مشروطه [دموكراسي] را فهميد و بديگران هم فهمانيد
معني مشروطه چيست؟..
7 ـ انديشيده گام برداريم تا اشتباهات تكرار نشوند
آنانكه از مشروطه دلسردي مي نمايند چه دليلي دارند؟.
همگي از اين توده اند
8 ـ هيچگاه نبايد منتظر حوادث نشست
بايد نيكان جدا گردند
چند سخني با جوانان
9 ـ آزادي يا هرج و مرج ، هوچيگري يا كوشش سياسي؟!
10ـ شهريور1320 و درسهاي آن
11 ـ چشم پوشي از بدان تلخترين ميوه ها را خواهد داد
12 ـ راه را گم كرده ايد
13 ـ بهار در كار فرا رسيدنست
14 ـ يك تاريخچه
15 ـ بايد جدايي ميانة نيك و بد گزاشت
16 ـ ما از ديگران تندروتريم
17 ـ يگانگي بسته بآنست كه انديشه ها يكي باشد
18 ـ بجوانان چه حمايتي بايد كرد؟..
19 ـ ما از مردم چه ميخواهيم؟..
20 ـ دربارة آذربايجان
 آذربايگان
پادآواز پرچم در آذربايجان
در پيرامون كشاورزي
پيام به آقاي مهروانلو
21 ـ بايد از دور و نزديك دست بهم داد

بايد در انديشة رنجبران بود

« احزاب سياسي» يا چند دسته هوسمندان

22 ـ سال نو فرا مي رسد

كيفر بدكرداران را بايد خود توده دهد

با بدنهادان دشمني نماييد

23 ـ دارايي چيست؟..


24 ـ بايد انديشه ها يكرويه گردد

كارها و پيشه ها

25 ـ در پيرامون خواربار چرا نرخها بالا رفته؟..

در پيرامون 700000000 ريال اسكناس

26 ـ دربارة استقلال


27 ـ بيكاري يكي از گناههاست

خدا مردان را براي كارهايي آفريده و زنان را براي كارهايي

از ديگران چيزي نگرفته ايم

همه چيز از دانستن برخيزد

28ـ بايد از نادانيها جلو گرفت

ما بكار از راهش درآمده ايم

29 ـ در پيرامون شعر

يكرشته زشتيهايي نيز با شعرسرايي توأم است

30 ـ ما را با موسيقي دشمني نيست

31 ـ سرچشمة درماندگيهاي ايران

يك نمونه از انديشه هاي پراكنده

32 ـ آيا ميان دموكراسي و باورهاي بيهوده ارتباطي هست؟!

33 ـ پراكنده انديشي چه اثري تواند داشت؟..

34 ـ ما در زندگي ناچار نيستيم و چاره داريم

بخوانندگان پرچم

35 ـ همه چيز را ميدانند و هيچ چيز را نميدانند

از كوشش بيهوده چه سود تواند بود؟!..

چاره جز كوشش و ايستادگي نيست

36 ـ چگونه ميخواهيد آب پاشيد و آتش را خاموش نبينيد؟!..

بدآموزيها اثرش در كجاست؟..

چه گفتارهايي بايد نوشت؟..

يكي از انديشه هاي خام

37 ـ چرا بجاي سود زيان مي بينيم؟..

38 ـ بيهوده گويان را بخود باز گزاريد

نامة آقاي آگاه

39 ـ يك گفت و شنيدي

40 ـ ما خود خواهان سواديم

41 ـ چرا حقايق را نمي پذيرند؟..

42 ـ چند سخني با آقاي فرامرزي


كلمات : بنده و چاكر از كي بايران وارد شده؟!

43 ـ گفت و شنيـــد

44 ـ يكي از دشواريها

در پاسخ روزنامة آزاد

45 ـ چرا خردها از كار افتاده

46 ـ دربـارة رضـاشـاه پهـلوي و كارهاي زمـان آنشــاه

47 ـ بـايـد بـه پستــي خويـها چـاره كـرد

48 ـ چــرا زندگانــي رو بسـختـي رفته؟..

49ـ كلـمه هايـي كه معنـايـش دانستـه نيسـت

50 ـ خـرابـاتيـان كه بـودند ، چـه ميگفتنــد؟..

51 ـ بايـد بـراستيهـا گـردن گـزاشــت

52 ـ بـايد نيـكان از بـدان جـدا گـردند

بـايـد در انـديشة آينــده باشيــم

53 ـ سيــزدهم مـرداد يـا چـهاردهــم؟..

54 ـ يـك راز دانسـتنـي

بـاز در پيــرامـون رضـاييــه

55 ـ گــفت و شــنيــد

فـارسـي را در آذربـايـجان روان گـردانيــد

مــا چــه بـايد كنيــم؟..

56 ـ چـه جـدايـي ميـانـة شـرقيـان و غـربيـانسـت؟..

بكوشيــد و نـوميـدي بـخود راه نـدهيـد

57 ـ چنـد پرســش و پـاسـخهاي آنـها

58 ـ نــگاهـي بـهنـدوســتان

از گـمان پيــروي نبـايـد كـرد

59 ـ يـك گـام ديـگري در راه پيشــرفـت

60 ـ جبــهة دوم

61 ـ بـايـد جنـگ را بـا بـديــها كـرد

در پيـرامـون جــان و روان

62 ـ آدمـي نيــكي پـذير نيســت

خـرده گيـري و پـاســخ آن

شـش پـرســش

از گفتـار جـان و روان چـه نتيجه ميخواهيـم؟..


63 ـ فــــرهنـــــگ

64 ـ يـكي از گمـراهيـها صوفيگـريسـت

خـواهـران گـرامـي

بيانية آزادگان آذربايجان

رضاشــاه پـهـلـوي

گنـاهـكار اصلـي كيـها هستنـد؟

65 ـ خود نمي كوشنـد و بكوشـش ديگــران نيـز رشـك ميبـرند

ايـرانيان بكوشـش بيشتـر نيـاز دارنـد تا بخودستـايي

سـازمان پـرورش افـكار لازم اســت

66 ـ دربـارة صـوفيـان و درويشــان

67 ـ خواهشمنديم جلو ياوه گويان را بگيريد

هواداري از فردوسي

دفاع از فردوسي

پرسش و پاسخ

گروندگان دروغي

68 ـ بجوانان و جوان انديشگان

آزادي بانوان!

پرسش و پاسخ

گروندگان دروغي

69 ـ يك پيام و پاسخ آن

داوري توده (42)

ايران و مفاخر مليش

تلگراف از مراغه يا پاسخ يك كس بيفرهنگ

داوري توده (44)

مي گويند و عمل نمي كنند

70 ـ پاسخ يكي از هواداران صوفيگري

داوري توده (45)

طرفداران مفاخر ملي جواب دهند

دربارة رمان ـ2ـ

رمان بلاي جامعه است

داوري توده


نوشتة يك بانو

71 ـ بايد بهتر از اين چاره انديشيد

بيك ياوه گوي چندين ارج نبايد نهاد

پاسخ ديگري به پيام بهاييان

داوري توده

پاسخ بيك ياوه گو « بدا بحال مردمي كه قفل بدهان نادانان خود نزنند» ـ پيمان

72 ـ قابل توجه وزارت فرهنگ

پاسخ به آقاي منوچهر عدل

داوري توده

73 ـ پاسخ به آقاي منوچهر عدل

چرا بدليل گردن نگزاريم؟!

74 ـ در پيرامون خرد

داوري خرد يا قضاوت حقيقي

چادر سياه و سينه زني

75 ـ گفتارهايي از خوانندگان

خودتان داوري كنيد

بانوان از خواندن افسانه ها و شعرهاي پست دوري گزينيد

در پيرامون رمان ـ1ـ نگهدار عفت بانوان باشيد

دربارة صوفيگري

اندرز به بانوان

در پيرامون رمان

76 ـ خرده گيري و پاسخ آن

77 ـ پيام بملايان تبريز

چگونه از كشاكش توده جلو ميگيريم؟..

يك راز گفتني!

از پرده پوشي چه نتيجه تواند بود؟..

در پيرامون رمان ـ4ـ

گواهي پاكدلانه و يك راهنمايي

78 ـ فلسفة روزه

79 ـ ارزش اسكناس با پشتوانه نيست

يك راه چاره بيش نيست


خواهش از بازرگانان تبريز

بستايش چه نياز است؟

80 ـ دربارة روزه و احکام عبادي

81 ـ بايد از نادانيها جلو گرفت

شاه سابق ميهن پرست بود

چرا بكار از راهش نمي آييد؟!.

خرده گيري و پاسخ آن

82 ـ خود را بشناسيد

از زشتكاريها جلو بايد گرفت

چرا گفتار آقاي صفري را چاپ نكرديم؟!..

داوري پاكدلانه

دربارة شعر و رمان ديگر ننويسند

83 ـ شانزده خواست آزادگان

84 ـ باز در پيرامون صوفيگري

داوري توده 49 (دربارة ادبيات)

85 ـ از گله و ناله چسودي تواند بود؟!.

نظر شما چيست؟

86 ـ به آقاي ناصر اعتمادي سرودي

امام زاده هاي دروغي يا دامهاي مردم فريبي

بمناسبت نشست يكم آبان در تبريز

در بدي تا كجا پيش رفته اند؟!.

يادي از پيمان

به مكه مي رويد!!!؟

87 ـ هركسي هرچه از كوشش بدست آورده ازآن ِ اوست

ديگر اين چه سياهكاري است؟!.

داوري توده 50 (دربارة ادبيات)

88 ـ راه چه دور و چه نزديك با پيمودنست كه بپايان ميرسد

يك نامة سراپا راستي

89 ـ يك نشست فراموش نشدني

گام نخست از هوسها درگذشتنست

90 ـ آيا زر و سيم ثروت نيست؟!..


ارزش سيم و زر چيست؟.

91 ـ در ناداني فرو رفته اند و خود را دانا مي شمارند

92 ـ گواهي پاكدلانه

93 ـ پاسخ يك بهايي

يك داستان شنيدني

در پيرامون دبيرستان

94 ـ باز هم دربارة آذربايجان

يك كار نيك ، كاريكه بايد ديگران پيروي نمايند

95 ـ خرده گيري و پاسخ آن

96 ـ گواهي پاكدلانه ـ 2

97 ـ چه كتابهايي را مي سوزانيم؟..

بهائيان پاسخ داده اند

شانزده خواست آزادگان

جداسري و گردنكشي

پايگاه : در هفدهم آذر 1321 در زمان نخست وزيري قوام در تهران شورشي برپا گرديد كه سپس بنام « شورش نان» نيز از آن ياد شده. بدنبال اين شورش بدستور قوام جلوي همة روزنامه ها گرفته شد. پس از اين پيشامد روزنامة پرچم ديگر هيچگاه بيرون نيامد. تا آنكه در زمستان همانسال اجازة‌ مجلة پرچم نيمه ماهه گرفته شد. ليكن به علت گراني كاغذ و نيز كتابهايي همچون ورجاوند بنياد كه چاپ خواستي شد ، پرچم بروية نيمه ماهه از آغاز سال 22 به پراكندن آغازيد.

ما اين گفتارها را با آوردن گفتارهايي از پرچم نيمه ماهه دنبال خواهيم كرد.